Pondělí po 31. neděli v mezidobí A – Joz 4, 1-24

1I stalo se, jakmile prošel celý národ Jordánem, že Hospodin řekl Jozuovi: 2Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom muži z každého kmene, 3a přikažte jim: Vyneste si odsud zprostřed Jordánu, ze stanoviště, kde pevně stály nohy kněží, dvanáct kamenů. Vezmete je s sebou a ponecháte je v tábořišti, ve kterém se na noc utáboříte. 4Jozue tedy svolal těch dvanáct mužů, které určil ze synů Izraele, po jednom muži z každého kmene. 5Jozue jim řekl: Projděte před truhlou Hospodina, svého Boha, doprostřed Jordánu a vyzdvihněte si pro vás každý na rameno jeden kámen podle počtu kmenů synů Izraele, 6aby to bylo znamením uprostřed vás. Neboť vaši synové se zítra zeptají: K čemu máte tyto kameny? 7Tehdy jim povíte, jak ustoupily vody Jordánu před truhlou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem. Jordánské vody ustoupily a tyto kameny zůstanou na památku pro syny Izraele až na věky. 8Synové Izraele tedy učinili tak, jak Jozue přikázal, a vynesli dvanáct kamenů zprostřed Jordánu, jak to Hospodin vyhlásil před Jozuem, podle počtu kmenů synů Izraele, vzali si je s sebou do tábořiště a ponechali je tam. 9 Jozue postavil dvanáct kamenů uprostřed Jordánu na stanovišti nohou kněží nesoucích truhlu smlouvy. Zůstaly tam až do tohoto dne. 10A kněží nesoucí truhlu stáli uprostřed Jordánu, dokud se nesplnilo každé slovo, které Jozuovi přikázal Hospodin, aby pověděl lidu všechno, co Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid si pospíšil a prošel. 11I stalo se, že jakmile přestal procházet všechen lid a prošla Hospodinova truhla a kněží před lidem, 12prošli i synové Rúbenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova sešikováni před syny Izraele, jak jim to nakázal Mojžíš. 13Asi čtyřicet tisíc vojenských ozbrojenců prošlo před Hospodinem do boje na jerišské stepi. 14V onen den dal Hospodin Jozuovi vzrůst v očích celého Izraele a báli se ho, tak jako se báli Mojžíše po všechny dny jeho života. 15Tu Hospodin Jozuovi řekl: 16Přikaž kněžím nesoucím truhlu svědectví, ať vystoupí z Jordánu. 17Jozue tedy kněžím přikázal: Vystupte z Jordánu. 18Potom se stalo, jakmile kněží nesoucí truhlu Hospodinovy smlouvy vystoupili zprostřed Jordánu a chodidla kněží se dotkla suché země, že se jordánské vody navrátily na své místo a vyšly jako dříve nad celý svůj břeh. 19Když lid vystoupil desátého dne prvního měsíce z Jordánu, utábořili se v Gilgálu na východním okraji Jericha. 20Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, pak Jozue postavil v Gilgálu. 21A synům Izraele řekl: Až se vaši synové zítra zeptají svých otců: Co je tohle za kameny?, 22oznámíte svým synům: Izrael prošel tímto Jordánem po suchu, 23když Hospodin, váš Bůh, před vámi nechal vyschnout jordánské vody, dokud jste neprošli, stejně jako to Hospodin, váš Bůh, učinil s Rákosovým mořem, které nechal vyschnout před námi, dokud jsme neprošli, 24aby poznaly všechny národy země ruku Hospodinovu, jak je silná, abyste se báli Hospodina, svého Boha, po všechny dny.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: