Pondělí po 3. neděli velikonoční B – Jr 30, 1-11a

1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina: 2Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Zapiš si do knihy všechna slova, která jsem k tobě promluvil, 3protože hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům a budou ji vlastnit. 4Toto jsou slova, která promluvil Hospodin o Izraeli a o Judovi. 5Ano, toto praví Hospodin: Slyšeli jsme křik hrůzy. Všude je jen strach, a ne pokoj. 6Jen se ptejte a dívejte, jestli rodí muž! Proč vidím, že všichni muži mají ruce na bedrech jako rodička a zbledly všechny tváře? 7Běda, neboť veliký je tento den, není žádný jako on; pro Jákoba je to čas soužení, ale bude z něho zachráněn. 8I stane se v onen den, je výrok Hospodina zástupů, že zlomím jeho jho na jejich šíji, jejich pouta zpřetrhám a cizinci je už nebudou zotročovat. 9Budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím. 10A ty se neboj, můj otroku Jákobe, je Hospodinův výrok, neděs se, Izraeli, protože hle, zachráním tě z dalekých končin a tvé potomstvo ze země jejich zajetí. Jákob se navrátí a bude mít klid, bude bezstarostný a nikdo ho nevyděsí. 11Vždyť já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě zachránil.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: