Pondělí po 3. neděli v době postní C – Jr 11, 1-17

1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina: 2Slyšte slova této smlouvy! Promlouvej je k judským mužům a k obyvatelům Jeruzaléma; 3řekni jim: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Proklet je každý, kdo neposlouchá slova této smlouvy, 4kterou jsem přikázal vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, z pece na tavení železa, se slovy: Poslouchejte mě a jednejte podle všeho, co vám přikazuji, a budete mým lidem a já budu vaším Bohem, 5abych naplnil přísahu, kterou jsem přísahal vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem, jak je tomu dnes. Odpověděl jsem: Amen, Hospodine. 6Hospodin mi řekl: Volej všechna tato slova v judských městech i na ulicích Jeruzaléma, řka: Poslouchejte slova této smlouvy a jednejte podle nich. 7Vždyť jsem naléhavě napomínal vaše otce ode dne, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, až dodnes, stále znovu jsem je napomínal slovy: Poslouchejte mě! 8Avšak neposlouchali a nenakláněli ucho, ale žili každý podle svého umíněného a zlého srdce. Přivedl jsem na ně všechna slova této smlouvy, kterou jsem jim přikázal plnit, ale neplnili ji. 9Hospodin mi řekl: Mezi judskými muži a mezi obyvateli Jeruzaléma došlo k spiknutí. 10Navrátili se k vinám svých praotců, kteří odmítali poslouchat má slova, chodili za jinými bohy a sloužili jim. Dům izraelský i dům judský porušoval mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci. 11Proto takto praví Hospodin: Hle, přivedu na ně zlo, před nímž nebudou moci ujít. Budou ke mně volat, ale nevyslyším je.12Judská města a obyvatelé Jeruzaléma půjdou a budou volat k bohům, kterým obětují. V čase, kdy se jim bude dařit zle, je určitě nezachrání. 13Vždyť kolik je tvých měst, Judo, tolik je tvých bohů, a kolik je jeruzalémských ulic, tolik jste postavili oltářů pro hanebnost, oltářů pro pálení kadidla Baalovi. 14Ty se za tento lid nemodli, nepozdvihuj za ně nářek a modlitbu, protože je nevyslyším, až budou ke mně volat kvůli tomu, že se jim daří zle. 15Co chce můj miláček v mém domě? Provádět pletichy? Cožpak od tebe sliby a posvátné maso odstraní zlo? Tehdy se budeš radovat? 16Hospodin tě pojmenoval zelenou olivou s krásně narostlým ovocem, ale se zvukem velké bouře na ní zapálí oheň a její větve se polámou. 17Hospodin zástupů, který tě zasadil, proti tobě vyslovil zlo kvůli zlu domu izraelského a domu judského, které páchali — aby mě rozzlobili, obětovali Baalovi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: