Pondělí po 3. neděli po Zjevení Páně C – Jr 36, 1-10

1Ve čtvrtém roce vlády judského krále Jójakíma, syna Jóšijášova, se stalo k Jeremjáši od Hospodina toto slovo: 2Vezmi si svitek a napiš na něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli, o Judovi a o všech národech ode dne, kdy jsem k tobě promluvil, ode dnů Jóšijášových až dodnes. 3Snad dům judský uslyší všechno zlo, které jim zamýšlím provést, a každý se odvrátí od své zlé cesty a odpustím jim jejich vinu a jejich hřích. 4Jeremjáš zavolal Báruka, syna Nerijášova, a Báruk zapsal z Jeremjášových úst na svitek všechna Hospodinova slova, která k němu Hospodin promluvil. 5Jeremjáš Bárukovi přikázal: Já jsem zadržován, nemohu jít do Hospodinova domu. 6Jdi ty a v postní den čti lidu v Hospodinově domě ze svitku to, co jsi napsal z mých úst, Hospodinova slova, a čti je také všem Judejcům, kteří přicházejí ze svých měst. 7Snad jejich úpěnlivá prosba přijde před Hospodina a každý se odvrátí od své zlé cesty, protože hněv a zloba, kterou Hospodin promluvil proti tomuto lidu, je veliká. 8Báruk, syn Nerijášův, udělal vše, co mu prorok Jeremjáš přikázal, a v Hospodinově domě četl z knihy Hospodinova slova. 9V pátém roce vlády judského krále Jójakíma, syna Jóšijášova, v devátém měsíci se stalo, že pro všechen lid v Jeruzalémě a všechen lid, který přišel z judských měst do Jeruzaléma, vyhlásili půst před Hospodinem 10a Báruk četl z knihy všemu lidu Jeremjášova slova v Hospodinově domě v pokoji Gemarjáše, syna písaře Šáfana, na horním nádvoří u vchodu do Nové brány Hospodinova domu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: