Pondělí po 3. neděli po Zjevení Páně A – Ž 27, 7-17

7Slyš, Hospodine, když hlasitě volám, smiluj se nade mnou a odpověz mi!   8Ohledně tebe svému srdci připomínám slova: Hledejte mou tvář! A já tvou tvář hledám, Hospodine!   9Neskrývej přede mnou svou tvář, neodvracej se hněvivě od svého otroka — býval jsi mou pomocí. Nenech mě, neopouštěj mě, Bože, má spáso!   10I kdyby mě opustili můj otec a má matka, Hospodin mě k sobě přivine.   11Vyuč mě, Hospodine, své cestě, veď mě rovnou stezkou, vždyť na mě číhají!   12Nevydávej mě choutkám mých protivníků, neboť proti mě povstávají lživí svědkové a zlovolný žalobce.   13Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotu v zemi živých!   14Očekávej na Hospodina! Buď pevný a posilni své srdce! Očekávej na Hospodina!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: