Pondělí po 3. neděli adventní C – Žd 13, 7-17

7Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru. 8Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. 9 Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními; neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. 10Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. 11Neboť těla těch zvířat, jejichž krev je veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována venku za táborem. 12Proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou. 13Tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu. 14Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. 15Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. 16A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. 17Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: