Pondělí po 3. neděli adventní A – Iz 29, 17-24

17Což to nebude už velmi brzy a Libanon se změní v ovocný sad a ovocný sad bude mít cenu lesa?   18V onen den hluší uslyší slova knihy a ze zatmění a temnoty prohlédnou oči slepých.   19Pokorní se budou opět radovat v Hospodinu a nejchudší z lidí budou jásat ve Svatém Izraele.   20Neboť bude konec s násilníkem, pomine posměvač a všichni pohotoví ke špatnosti budou vyhlazeni,   21ti, kteří svádějí člověka ke hříchu slovem, kladou léčku tomu, kdo kárá v bráně, a nicotností převracejí při spravedlivého.   22Proto toto praví Hospodin, který vykoupil Abrahama, o domu Jákobovu: Jákob se už nebude stydět a jeho tvář už nezbledne.   23Neboť když uvidí své děti, dílo mých rukou, ve svém středu, budou posvěcovat mé jméno; budou posvěcovat Svatého Jákobova a budou se strachovat Boha Izraele.   24A bloudící duchem poznají rozumnost a reptající se naučí poučení.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: