Pondělí po 29. neděli v mezidobí C – Jr 38, 14-28

14Král Sidkijáš poslal pro proroka Jeremjáše a nechal si ho přivést ke třetímu vchodu, který byl v Hospodinově domě. Král Jeremjášovi řekl: Ptám se tě na slovo. Nic přede mnou nezatajuj. 15Jeremjáš Sidkijášovi řekl: Cožpak mě určitě nedáš usmrtit, když ti ho oznámím? A když ti poradím, neposlechneš mě. 16Král Sidkijáš Jeremjášovi tajně přísahal: Živ je Hospodin, který nám dal tento život, že tě nedám usmrtit, a že tě nevydám do ruky těchto mužů, kteří usilují o tvůj život. 17Jeremjáš řekl Sidkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Jestliže opravdu vyjdeš ke knížatům babylonského krále, tvá duše bude žít, toto město nebude spáleno ohněm a budeš žít ty i tvůj dům. 18Jestliže však ke knížatům babylonského krále nevyjdeš, toto město bude vydáno do ruky Chaldejců a spálí ho ohněm; ani ty neunikneš z jejich ruky. 19Král Sidkijáš Jeremjášovi řekl: Bojím se Judejců, kteří přeběhli ke Chaldejcům, že mě vydají do jejich ruky a budou se mi posmívat. 20Jeremjáš řekl: Nevydají. Poslechni, prosím, Hospodina, ohledně toho, co ti říkám. Povede se ti dobře a tvoje duše bude žít. 21Jestliže se zdráháš vyjít, toto je slovo, které mi Hospodin ukázal: 22Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny ke knížatům babylonského krále a budou říkat: Tví důvěrní přátelé tě naváděli a přemohli tě. Tvoje nohy jsou ponořeny do bahna, oni se stáhli zpět. 23Všechny tvé ženy a tvé syny vyvedou ke Chaldejcům, a ty jim neunikneš, ale budeš chycen babylonským králem a toto město bude spáleno ohněm. 24Sidkijáš Jeremjášovi řekl: Ať se o těchto slovech nikdo nedozví, abys nezemřel. 25Když se knížata doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou k tobě a řeknou ti: Oznam nám, co jsi povídal králi? Nic před námi nezatajuj, tě nedáme usmrtit. A co povídal král tobě? 26— pak jim řekni: Předložil jsem před krále svoji úpěnlivou prosbu, aby mě neposílal zpět do Jónatanova domu, abych tam nezemřel. 27Všechna knížata přišla k Jeremjášovi a vyptávala se ho. On jim oznámil všechna ta slova, která mu přikázal král. Umlkla tedy před ním, protože se o té věci nikdo nedoslechl. 28Jeremjáš pobýval na nádvoří stráží až do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. Stalo se, když byl Jeruzalém dobýván,

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: