Pondělí po 29. neděli v mezidobí B – Jb 40, 1-24

1A Hospodin Jóbovi dále odpovídal. Řekl: 2Smí snad nějaký kritik vést spor s Všemohoucím? Nechť na to odpoví ten, kdo Boha kárá. 3Nato Jób Hospodinu odpověděl. Řekl: 4Hle, jsem nepatrný, co ti mám odpovědět? Kladu si ruku na ústa. 5Promluvil jsem jednou a již odpovídat nebudu, i podruhé, ale vícekrát ne. 6Tu Jóbovi odpověděl Hospodin z vichřice. Řekl: 7Nyní si přepásej bedra jako muž, se tě vyptám, a pouč mě. 8Chceš snad zrušit i můj soud, prohlásit mě vinným, a tak se ospravedlnit? 9Zdalipak máš paži jako Bůh a můžeš hřímat hlasem, jakým hřímá on? 10Nyní se ozdob vznešeností a vyvýšeností, oděj se majestátem a důstojností. 11Rozlij zuřivost svého hněvu, pohleď na každého pyšného a sniž ho. 12Pohleď na každého pyšného a pokoř ho, ničemy sraz na jejich místě. 13Skryj je společně do prachu, jejich tváře obvaž na skrytém místě. 14I já ti budu vzdávat chválu, že ti pomůže tvá pravice. 15Jen si všimni behemóta, kterého jsem učinil stejně jako tebe; žere trávu jako býk. 16Jen pohleď, jeho síla je v jeho bedrech a jeho zdatnost v jeho břišních svalech. 17Vzpřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené. 18Jeho kosti jsou jako bronzové roury, jeho kostra jako železný sochor. 19On je prvotina Božího jednání, jeho Tvůrce ať mu přinese jeho meč. 20Neboť hory mu poskytují pastvu, kde dovádí všechna polní zvěř. 21Uléhá pod lotosy v úkrytu z rákosí a bahna. 22Lotosy jej zahalí svým stínem, obklopují jej potoční topoly. 23Jestliže se řeka vzdouvá, nepodléhá panice, je si jist, ačkoliv se proti jeho tlamě valí jako Jordán. 24Může se ho člověk zmocnit svým pohledem, protáhnout mu chřípí návnadami?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: