Pondělí po 28. neděli v mezidobí C – Jr 29, 8-23

8Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci. Neposlouchejte sny, které míváte. 9Vždyť vám v mém jménu prorokují klam. Neposlal jsem je, je Hospodinův výrok. 10Neboť toto praví Hospodin: Až se pro Babylon naplní sedmdesát let, postarám se o vás a naplním na vás své dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo. 11Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. 12Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. 13Když mě budete hledat, naleznete , pokud mě budete hledat celým svým srdcem. 14Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl. 15Řekli jste: Hospodin nám ustanovil v Babyloně proroky. 16Avšak toto praví Hospodin o králi, který sedí na Davidově trůnu, a o všem lidu, který bydlí v tomto městě, o vašich bratřích, kteří s vámi neodešli do vyhnanství. 17Toto praví Hospodin zástupů: Hle, posílám proti nim meč, hlad a mor a vydám je jako shnilé fíky, tak špatné, že se nedají jíst. 18Budu je stíhat mečem, hladem a morem, učiním je úděsem pro všechna království země, prokletím, předmětem hrůzy a úžasu a potupou mezi všemi národy, kam jsem je zahnal. 19Za to, že neposlouchali má slova, je Hospodinův výrok, když jsem jim stále znovu posílal své otroky proroky, ale neposlouchali, je Hospodinův výrok. 20Proto vy všichni vyhnanci, které jsem poslal pryč z Jeruzaléma do Babylona, slyšte Hospodinovo slovo: 21Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kólajášovu, a o Sidkijášovi, synu Maasejášovu, kteří vám v mém jménu prorokují klam: Hle, dávám je do ruky babylonského krále Nebúkadnesara; zabije je před vašima očima. 22Od nich vzejde kletba používaná mezi všemi judskými vyhnanci, kteří jsou v Babylonu: ti Hospodin učiní to, co Sidkijášovi a Achabovi, které babylonský král upražil na ohni, 23protože v Izraeli páchali hanebnost, cizoložili s ženami svých bližních a mluvili v mém jménu klamné slovo, které jsem jim nepřikázal. Já to vím a jsem toho svědkem, je Hospodinův výrok.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: