Pondělí po 27. neděli v mezidobí B – Ž 55, 1-15

2Naslouchej, Bože, mé modlitbě, nebuď lhostejný k mé úpěnlivé prosbě! 3Věnuj mi pozornost a odpověz mi — motám se ve svém reptání a střečkuji, 4 když slyším nepřítele, když na mě tlačí ničema; házejí na mě nepravosti a hněvivě mě osočují. 5Srdce se ve mně svírá, dolehly na mě hrůzy smrti. 6Přepadá mě strach a chvění a zachvacuje mě hrůza. 7Řeknu: Kéž bych měl holubičí křídla — odletěl bych a měl bych klid. 8Ano, uletěl bych daleko a zůstal bych v pustině. 9Spěchal bych do bezpečí před poryvy vichru, před bouří. 10Uveď je ve zmatek, Panovníku, rozděl jim jazyky — ve městě totiž vidím násilí a svár. 11Dnem i nocí obcházejí po hradbách, je v něm nepravost a trápení. 12Zkáza je uprostřed něj, z jeho ulic se nevzdalují útisk a zrada. 13Netupí mě nepřítel; to bych snesl. Nevyvyšuje se nade mnou ten, kdo mě nenávidí; před tím bych se ukryl. 14Ale jsi to ty, člověk jako já, můj přítel, můj známý, 15s nímž pojila sladká důvěrnost! V průvodu jsme chodívali do domu Božího.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: