Pondělí po 27. neděli v mezidobí B – Jb 8, 1-22

1Tu odpověděl Bildad Šúchský. Řekl: 2Jak dlouho budeš povídat tyto věci a řeči tvých úst budou jako prudký vítr? 3Cožpak Bůh pokřiví právo? Pokřiví snad Všemohoucí spravedlnost? 4Jestliže tví synové proti němu zhřešili, vydal je do moci jejich přestoupení. 5Pokud ty budeš usilovně hledat Boha a Všemohoucího budeš prosit o smilování, 6pokud jsi čistý a přímý, nyní se tedy dá kvůli tobě pohnout a obnoví příbytek tvé spravedlnosti. 7Tvůj počátek se bude zdát nepatrný, zatímco tvá budoucnost půjde rychle vzhůru. 8Jen se přece zeptej u dřívější generace a ověř to podle bádání jejich otců. 9Neboť my jsme tu od včera a nedozvíme se to, naše dny jsou totiž jako stín na zemi. 10Cožpak to nejsou oni, kdo tě poučí, promluví k tobě a vynesou výroky ze svého srdce? 11Což vyroste papyrus mimo bažinu? Vzroste sítí bez vody? 12Ten ve svém rozpuku ještě nemůže být utržen, ale uschne dříve než jakákoliv tráva. 13Tak dopadnou všichni, kdo zapomínají na Boha; zanikne i naděje bezbožného, 14jemuž se stane důvěra zklamáním, naděje pavučinou. 15Opře se o svůj dům, ale nezůstane stát; chytí se ho, ale neobstojí. 16Na slunci je svěží a jeho ratolest vyrazí nad jeho zahradou. 17Na hromadě kamení se budou proplétat jeho kořeny, pronikne do kamenného domu. 18Jestliže jej vykoření z jeho místa, ono jej zapře: Nikdy jsem tě nevidělo. 19Inu, taková je radost jeho cesty; a z prachu vyraší zase další. 20Hle, Bůh nezavrhne bezúhonného ani nebude pevně držet za ruku zločince. 21Nakonec naplní smíchem tvá ústa a tvé rty radostným křikem, 22ti, kdo tě nenávidí, oblečou hanbu a stan ničemů, ten pomine.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: