Pondělí po 27. neděli v mezidobí A – Dt 5, 1-21

1Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, ustanovení a nařízení, která k vám dnes mluvím. Učte se je, zachovávejte a plňte je. 2Hospodin, náš Bůh, s námi uzavřel na Chorébu smlouvu. 3Nejenom s našimi otci uzavřel Hospodin tuto smlouvu, ale s námi všemi, kteří jsme tu dnes naživu. 4Tváří v tvář s vámi Hospodin mluvil na hoře z ohně. 5(Stál jsem v té době mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo, neboť jste se báli ohně a nevystoupili jste na horu.) Řekl: 6Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 7Nebudeš mít jiné bohy vedle mne. 8Neuděláš si tesanou modlu jakékoliv podoby toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 9Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 10ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. 11Nebudeš brát jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. 12 Zachovávej sobotní den a posvěť ho, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. 13Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 14ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. 15Vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. Proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den. 16Cti svého otce i svou matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, aby se prodloužily tvé dny a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 17Nebudeš vraždit! 18Nebudeš cizoložit! 19Nebudeš krást! 20Nebudeš vypovídat proti svému bližnímu falešné svědectví! 21Nebudeš žádostiv ženy svého bližního! Nebudeš dychtit po domě svého bližního ani po jeho poli, jeho otroku ani jeho otrokyni, jeho býku ani jeho oslu, po ničem, co patří tvému bližnímu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: