Pondělí po 26. neděli v mezidobí C – Jr 32, 16-35

16Potom, co jsem dal kupní listinu Bárukovi, synu Nerijášovu, modlil jsem se k Hospodinu slovy: 17Ach, Panovníku Hospodine! Hle, ty jsi svou velkou silou a svou vztaženou paží učinil nebesa i zemi. Pro tebe žádná věc ne nesnadná. 18Prokazuješ milosrdenství tisícům a odplácíš vinu otců do klína jejich synů, kteří přijdou po nich. Velký a mocný Bože, jehož jméno je Hospodin zástupů, 19velký v radě a mocný v činu, jehož oči jsou otevřeny na všechny cesty lidských synů, abys dal každému podle jeho cest a podle ovoce jeho činů. 20Ty jsi činil znamení a divy v egyptské zemi a až do tohoto dne, v Izraeli i mezi ostatními lidmi; učinil sis jméno, jak je tomu i dnes. 21Vyvedl jsi svůj lid Izrael z egyptské země se znameními a divy, mocnou rukou a vztaženou paží, s velkými bázeň vzbuzujícími činy, 22a dal jsi jim tuto zemi, o které jsi přísahal jejich otcům, že jim ji dáš, zemi oplývající mlékem a medem. 23Přišli a vlastnili ji, ale tebe neposlouchali a podle tvého zákona nežili. Nečinili nic, co jsi jim přikázal, aby činili, a tak jsi způsobil, aby na ně přišlo všechno toto zlo. 24Hle, postavili k městu obléhací náspy, aby ho dobyli. Mečem, hladem a morem bude vydáno město do ruky Chaldejců, kteří proti němu vedou válku. Jak jsi promluvil, tak se stalo; a hle, ty to vidíš. 25Ty, Panovníku Hospodine, jsi mi řekl: Kup si za stříbro pole a povolej svědky, ačkoliv město bude vydáno do ruky Chaldejců. 26Potom se stalo k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 27Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého těla. Cožpak je pro mě nějaká věc nesnadná? 28Proto toto praví Hospodin: Hle, dávám toto město do ruky Chaldejců a do ruky babylonského krále Nebúkadnesara a dobude ho. 29Chaldejci, kteří proti tomuto městu vedou válku, vejdou, zapálí toto město a spálí ho i s domy, na jejichž střechách pálili oběti Baalovi a lili úlitby jiným bohům, aby mě rozzlobili. 30Vždyť synové izraelští i synové judští od svého mládí jen páchali to, co je zlé v mých očích. Vždyť synové izraelští mě jen zlobili dílem svých rukou, je Hospodinův výrok. 31Vždyť toto město mi bylo k hněvu a k zlobě ode dne, kdy ho vystavěli, až dodnes, takže ho od sebe odstraním. 32A to za všechno zlo synů izraelských a synů judských, které páchali, aby mě rozzlobili — oni, jejich králové, jejich knížata, jejich kněží i jejich proroci, judští muži i obyvatelé Jeruzaléma. 33Obrátili se ke mně zády a ne tváří; stále znovu jsem je učil, ale neposlouchali a kázeň nepřijímali. 34Postavili své ohavné modly v domě, který se nazývá mým jménem, aby jej znečistili. 35Vystavěli Baalova návrší, která jsou v údolí Hinómova syna, aby prováděli ohněm své syny a své dcery Molekovi, což jsem jim nepřikázal a ani mi nepřišlo na mysl, aby činili takovou ohavnost a sváděli Judu ke hříchu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: