Pondělí po 26. neděli v mezidobí A – Ex 18, 1-12

1Midjánský kněz Jitro, Mojžíšův tchán, slyšel o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. 2Mojžíšův tchán Jitro vzal Mojžíšovu propuštěnou ženu Siporu 3a její dva syny. Jméno prvního bylo Geršóm, neboť řekl: Byl jsem hostem v cizí zemi, 4a jméno druhého Elíezer, neboť řekl: Bůh mého otce byl mou pomocí a vysvobodil mě od faraonova meče. 5Přišel tedy jeho tchán Jitro s jeho syny a jeho ženou k Mojžíšovi do pustiny, kde on tábořil u Boží hory. 6Vzkázal Mojžíšovi: Já, tvůj tchán Jitro přicházím k tobě; také tvá žena a oba její synové s ní. 7Mojžíš vyšel vstříc svému tchánovi, poklonil se a políbil ho. Zeptali se jeden druhého, jak se daří, a vešli do stanu. 8Mojžíš pak vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin učinil faraonovi a Egypťanům kvůli Izraeli, o všech těžkostech, které je cestou postihly, a jak je Hospodin vysvobodil. 9Jitro se radoval ze všeho dobrého, co Hospodin Izraeli učinil, a že ho vysvobodil z ruky Egypťanů. 10Nato Jitro prohlásil: Požehnán buď Hospodin, který vás vysvobodil z ruky Egypťanů a faraona, který vysvobodil tento lid z područí Egypta! 11Teď vím, že Hospodin je větší nad všechny bohy, protože v tom, čím se vyvyšovali, je přemohl. 12A Mojžíšův tchán Jitro vzal zápal a oběti pro Boha. Přišel také Áron a všichni izraelští starší, aby jedli pokrm s Mojžíšovým tchánem před Bohem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: