Pondělí po 25. neděli v mezidobí C – Sk 4, 1-12

1Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přistoupili k nim kněží, velitel chrámové stráže a saduceové 2a hněvali se, že učí lid a zvěstují v Ježíši vzkříšení z mrtvých. 3Vztáhli na ně ruce a vsadili je do vězení do druhého dne, neboť už byl večer. 4Ale mnozí z těch, kteří to slovo uslyšeli, uvěřili, a počet těch mužů vzrostl asi na pět tisíc. 5 Druhý den se v Jeruzalémě shromáždili jejich vůdci, starší a učitelé Zákona, 6velekněz Annáš, Kaifáš, Jan a Alexandr a všichni, kteří byli z velekněžského rodu, 7postavili je uprostřed a začali se vyptávat: „Jakou mocí nebo v jakém jménu jste to učinili?“ 8Tu jim Petr naplněn Duchem Svatým řekl: „Vůdcové lidu a starší Izraele, 9jsme-li dnes vyslýcháni pro dobrý skutek na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, 10ať je známo vám všem a všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh probudil z mrtvých, v tomto jménu stojí tento člověk před vámi zdráv. 11To je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů, a který se stal hlavou úhlu. 12A v nikom jiném není záchrana; neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: