Pondělí po 25. neděli v mezidobí C – Jr 9, 12-26

12A Hospodin řekl: Protože opustili můj zákon, který jsem jim předložil, a neposlouchali mě a nežili podle zákona, 13ale žili podle svého umíněného srdce i chodili za baaly, jak je to naučili jejich otcové. 14Proto takto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, nakrmím tento lid pelyňkem a dám jim pít otrávenou vodu. 15Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové. Pošlu za nimi meč, dokud s nimi neskoncuji. 16Toto praví Hospodin zástupů: Uvažte to a zavolejte plačky, přijdou! Pošlete pro moudré ženy, přijdou! 17 si pospíší a začnou nad námi bědovat. Ať z našich očí plynou slzy, se z našich víček řine voda, 18vždyť ze Sijónu je slyšet hlas bědování: Jak jsme zničeni! Velmi se stydíme, neboť jsme opustili zemi, protože strhli naše příbytky. 19Proto ženy, slyšte Hospodinovo slovo a  vaše ucho přijme slovo jeho úst. Naučte své dcery bědovat a své přítelkyně naříkat, 20protože do našich oken vystoupila smrt. Přišla do našich paláců, aby vyhladila děti z ulic i mládence z náměstí. 21Promluv: Toto je Hospodinův výrok: Lidské mrtvoly padnou na povrch pole jako hnůj a jako pokos za žencem a nebude, kdo by je posbíral. 22Toto praví Hospodin: Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou zdatností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím, 23ale kdo se chlubí, se chlubí tím, že je rozumný a zná mě, že já, Hospodin, vykonávám na zemi milosrdenství, právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení, je Hospodinův výrok. 24Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy navštívím všechny obřezané pouze na předkožce: 25Egypt, Judu, Edóm, syny Amónovy, Moába, všechny s vyholenými skráněmi, kteří žijí v pustině, protože všechny tyto národy jsou neobřezané i celý dům izraelský má neobřezané srdce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: