Pondělí po 25. neděli v mezidobí B – Př 27, 1-27

1Nechlub se zítřejším dnem, neboť nevíš, co den přinese. 2 tě chválí někdo jiný, a ne tvoje ústa, někdo cizí, a ne tvoje rty. 3Kámen je těžký, písek váží hodně, ale hlupákův hněv je těžší nežli obojí. 4Zloba je krutá, hněv je jako povodeň. Kdo však obstojí před žárlivostí? 5Otevřené pokárání je lepší než skrytá láska. 6Věrně míněné jsou modřiny od přítele, ale polibků od toho, kdo nenávidí, je mnoho. 7 Nasycená duše pošlape i med z plástve, ale hladové duši je všechno hořké sladkým. 8Jako ptáku, který uletí ze svého hnízda, tak je tomu, kdo uteče ze svého domova. 9Olej a kadidlo dává radost srdci, milý přítel dává radu z duše. 10Neopouštěj svého přítele ani přítele svého otce; nechoď do domu svého bratra v den své pohromy. Lepší je blízký soused nežli vzdálený bratr. 11Buď moudrý, můj synu, a dělej radost mému srdci, abych mohl odpovědět tomu, kdo mě hanobí. 12Chytrý vidí zlo a ukryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to. 13Vezmi mu roucho, neboť se zaručil za cizince, a vezmi to od něj do zástavy za cizinku. 14Jestliže někdo brzy z rána příliš hlasitě žehná svému bližnímu, bude se mu to počítat za kletbu. 15Stálé kapání vody v deštivý den a svárlivá žena jsou si rovny. 16Kdo ji zadrží, zadrží vítr, uchopí svou pravicí olej. 17Jako se železo ostří železem, tak člověk ostří tvář svého bližního. 18Kdo pečuje o fíkovník, bude jíst jeho ovoce, kdo pečuje o svého pána, bude vážený. 19Jako ve vodě odpovídá tvář tváři, tak srdce člověka člověku. 20Jako se nenasytí podsvětí a říše mrtvých, tak se nenasytí oči člověka. 21Na stříbro je kelímek, na zlato je pec, člověk je zkoušen podle své chvály. 22I kdybys tloukl hlupáka v hmoždíři paličkou spolu se zrnem, jeho hloupost se od něho neodvrátí. 23 Znej dobře poměry svého bravu, přilož své srdce k péči o svá stáda, 24protože bohatství netrvá navěky, ani koruna z generace na generaci. 25Když je odklizena tráva a je vidět nová, zeleň hor je shromážděna, 26beránci budou na tvůj oděv, kozel na cenu za pole. 27Bude dostatek kozího mléka na tvůj pokrm, na potravu tvé domácnosti i obživu pro tvé služky.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: