Pondělí po 25. neděli v mezidobí A – Ř 16, 1-16

1Doporučuji vám naši sestru Foibé, diakonku církve, která je v Kenchrejích, 2abyste ji přijali v Pánu, jak se sluší mezi svatými a pomohli jí ve všem, v čem by vás potřebovala. Vždyť i ona byla pomocnicí mnoha lidem, i mně samému. 3Pozdravte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši, 4kteří pro můj život nasadili vlastní hrdlo; jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanů. 5Pozdravte i církev v jejich domě. Pozdravte mého milovaného Epaineta, který je Kristovou prvotinou v Asii. 6Pozdravte Marii, která se pro vás mnoho napracovala. 7Pozdravte Andronika a Junii, mé příbuzné a mé spoluvězně, kteří jsou ve vážnosti mezi apoštoly a kteří též byli v Kristu přede mnou. 8Pozdravte Ampliata, mého milovaného v Pánu. 9Pozdravte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu, a Stachya, mého milovaného. 10Pozdravte Apella, osvědčeného v Kristu. Pozdravte ty, kteří jsoudomu Aristobulova. 11Pozdravte mého příbuzného Herodiona. Pozdravte ty z domu Narcisova, kteří jsou v Pánu. 12Pozdravte Tryfainu a Tryfósu, které se namáhaly v Pánu. Pozdravte milovanou Persidu, která se mnoho napracovala v Pánu. 13Pozdravte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která je i mou matkou. 14Pozdravte Asynkrita, Flegóna, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou s nimi. 15Pozdravte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru, Olympia a všechny svaté, kteří jsou s nimi. 16Pozdravte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všechny církve Kristovy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: