Pondělí po 24. neděli v mezidobí B – Ř 3, 9-20

9 Co tedy? Máme (před pohany) výhodu? Vůbec ne! Vždyť jsme už dříve obvinili Židy i Řeky, že jsou všichni pod mocí hříchu,10 jak je napsáno: ‚Není spravedlivého, není ani jednoho,11 není, kdo by rozuměl, není, kdo by horlivě hledal Boha.12 Všichni se odchýlili, společně se stali nepotřebnými, není, kdo by činil dobro, není ani jeden. 13 Jejich hrdlo je otevřený hrob, svými jazyky mluví lest, pod jejich rty je hadí jed. 14 Jejich ústa jsou plna kletby a hořkosti, 15 jejich nohy jsou rychlé k prolití krve,16 na jejich cestách je zkáza a trápení,17 cestu pokoje nepoznali; 18 není bázně Boží před jejich očima.‘ 19 Víme, že vše, co Zákon praví, praví těm, kdo jsou pod Zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby se před Bohem stal vinným celý svět,20 protože ze skutků Zákona nebude před ním ospravedlněn (žádný člověk), neboť skrze Zákon je poznání hříchu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: