Pondělí po 24. neděli v mezidobí B – Př 22, 1-21

1 Lepší je vyvolit dobré jméno nežli velké bohatství, oblibu nežli stříbro a zlato.2 Bohatý i chudý se potkávají, (Tvůrcem obou je Hospodin. 3 Chytrý vidí zlo a ukryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.4 Důsledkem pokory a bázně před Hospodinem je bohatství, sláva a život.5 Na cestě zvráceného člověka jsou trny a pasti; ten, kdo chrání svou duši, bude se od nich držet dále.6 Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když zestárne.7 Bohatý vládne chudým, dlužník je otrokem věřitele. 8 Ten, kdo rozsévá zvrácenost, sklidí zlo, hůl jeho hněvu pomine. 9 Kdo je štědrý, bude požehnán, protože dává ze svého pokrmu chudému.10 Vyžeň posměvače a odejde svár, ustane pře a hanba. 11 Kdo miluje čisté srdce (a rty jsou jeho ozdobou,) bude mít krále za přítele.12 Hospodinovy oči střeží poznání, podvrací záměry nevěrného.13 Lenoch říká: Na ulici je lev, budu zabit uprostřed náměstí.14 Ústa cizích žen jsou hlubokou jámou; (na koho se Hospodin) hněvá, ten tam spadne.15 V srdci chlapce vězí hloupost, hůl a naučení ji od něj vzdálí.16 Kdo utlačuje chudého, aby rozmnožil svůj majetek, a kdo dává bohatému, oba budou mít jen nouzi.17 Nakloň své ucho a poslouchej slova moudrých, připrav své srdce pro mé poznání.18 Vždyť je příjemné, když je zachováš ve svém nitru, nechť jsou také připravena na tvých rtech.19 Abys měl v Hospodinu svoji naději, (oznámím to dnes také tobě.) 20 Vždyť jsem ti napsal třicatero s radami a poznáním,21 abych tě přivedl k poznání pravdy spolehlivých slov, abys odpověděl pravá slova těm, kteří tě poslali.22 Neokrádej chudého, protože je chudý, nesrážej nuzného v bráně.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: