Pondělí po 24. neděli v mezidobí A – Joz 3, 1-17

1Časně ráno pak Jozue vstal. Vyrazili ze Šitímu a přišli až k Jordánu, on a všichni synové Izraele. Tam přenocovali, dříve nežli se měli přebrodit. 2 Když uplynuly tři dny, stalo se, že správci prošli středem tábora 3a přikázali lidu: Jakmile uvidíte truhlu smlouvy Hospodina, svého Boha, a lévijské kněze, kteří ji nesou, i vy vyrazíte ze svého místa a půjdete za ní. 4Avšak mezi tebou a mezi ní bude vzdálenost v míře asi dvou tisíc loket. Nepřibližujte se k ní, abyste tak poznali cestu, po které půjdete, protože po  cestě jste nikdy dříve neprocházeli. 5Jozue pak lidu řekl: Posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. 6A kněžím Jozue řekl: Pozdvihněte truhlu smlouvy a přejděte před lidem. I pozdvihli truhlu smlouvy a šli před lidem. 7Nato řekl Hospodin Jozuovi: Tohoto dne tě začnu vyvyšovat v očích celého Izraele, takže poznají, že tak jako jsem byl s Mojžíšem, budu s tebou. 8A ty přikážeš kněžím nesoucím truhlu smlouvy: Jakmile přijdete až k okraji jordánských vod, zastavíte se v Jordánu. 9Jozue pak řekl synům Izraele: Přistupte sem a poslyšte slovo Hospodina, svého Boha. 10Jozue dále řekl: Po tomto poznáte, že živý Bůh je uprostřed vás a úplně vám podrobí Kenaance, Chetejce, Chivejce, Perizejce, Girgašejce i Emorejce a Jebúsejce. 11Hle, truhla smlouvy Pána celé země prochází před vámi do Jordánu. 12Nuže, vezměte za sebe dvanáct mužů z kmenů Izraele, po jednom muži za každý kmen. 13A stane se, jakmile spočinou ve vodách Jordánu chodidla kněží nesoucích truhlu Hospodina, Pána celé země, že se jordánské vody roztrhnou, vody sestupující odshora, a zůstanou stát jako jednolitý val. 14A stalo se, když lid vytáhl ze svých stanů, aby prošel Jordánem, a kněží nesoucí truhlu smlouvy před lidem 15jakmile přišli, nesouce truhlu, až k Jordánu a nohy kněží nesoucích truhlu se namočily na okraji vod (Jordán se rozlil nad celý svůj břeh po všechny dny žní), 16tu se zastavily vody, sestupující odshora, povstaly jako jednolitý val velmi daleko od města Adamu, které je poblíž Saretánu, a ty, které odtékají k moři Araby, Solnému moři, se ztratily, ustoupily a lid prošel naproti Jerichu. 17Kněží nesoucí truhlu smlouvy Hospodinovy zůstali stát pevně na suché zemi uprostřed Jordánu a všichni Izraelci procházeli po suché zemi, dokud neprošel celý ten národ Jordánem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: