Pondělí po 22. neděli v mezidobí C – Žd 13, 7-21

7Vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života, a napodobujte jejich víru. 8Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. 9Nenechte se unášet rozličnými a cizími učeními; neboť je dobré mít srdce upevňované milostí, ne zachováváním předpisů o pokrmech, jimiž si neprospěli ti, kdo si tak počínali. 10Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku. 11Neboť těla těch zvířat, jejichž krev je veleknězem vnášena za hřích do svatyně, jsou spalována venku za táborem. 12Proto také Ježíš, aby svou vlastní krví posvětil lid, trpěl venku za branou. 13Tak tedy vycházejme k němu ven za tábor, nesouce jeho potupu. 14Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. 15Skrze něho tedy přinášejme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů, vyznávajících jeho jméno. 16A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. 17Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. 18Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně. 19Tím více vás však vyzývám, abyste to činili, abych se k vám brzo dostal zpátky. 20A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy, našeho Pána Ježíše, 21ať vás zdokonalí ve všem dobrém k vykonání jeho vůle, čině v nás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: