Pondělí po 22. neděli v mezidobí A – Ex 4, 10-31

10Mojžíš Hospodinu odpověděl: Dovol, Panovníku, nikdy jsem nebyl výmluvným člověkem, ani předtím, ani od té doby, co jsi promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopádných úst a těžkopádného jazyka. 11Hospodin mu však řekl: Kdo dal člověku ústa? Či kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin? 12Nyní tedy jdi, a já budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. 13Nato odpověděl: Dovol, Panovníku, pošli prosím, někoho jiného, koho pošleš. 14Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: Cožpak není lévita Áron tvůj bratr? Vím, že on umí dobře mluvit! Nadto hle, vychází ti naproti a když tě uvidí, bude se ze srdce radovat. 15Budeš k němu mluvit a vložíš slova do jeho úst. A já budu s tvými ústy i s jeho ústy a budu vás učit, co budete mít dělat. 16On bude za tebe mluvit k lidu. On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem. 17A tuto hůl si vezmi do ruky. Budeš jí činit znamení. 18Mojžíš odešel, vrátil se ke svému tchánovi Jitrovi a řekl mu: Dovol, abych šel a navrátil se ke svým bratrům, kteří jsou v Egyptě, a uviděl, zda jsou ještě naživu. Jitro Mojžíšovi odpověděl: Jdi v pokoji. 19Pak Hospodin v Midjánu Mojžíšovi řekl: Jdi, navrať se do Egypta, protože již zemřeli všichni lidé, kteří ti usilovali o život. 20Mojžíš tedy vzal svou ženu a syny, posadil je na osla a vracel se do egyptské země. Do ruky si Mojžíš vzal Boží hůl. 21Hospodin ještě řekl Mojžíšovi: Až se vrátíš do Egypta, hleď si všech divů, které jsem vložil do tvé ruky, a učiň je před faraonem. Já však posilním jeho srdce, takže lid nepropustí. 22Pak řekneš faraonovi: Toto praví Hospodin: Izrael je můj prvorozený syn. 23Řekl jsem ti: Propusť mého syna, aby mi sloužil, ale odmítl jsi ho propustit. Hle, zabiji tvého prvorozeného syna. 24I stalo se cestou v tábořišti, že ho potkal Hospodin a chtěl ho usmrtit. 25Tu vzala Sipora ostrý pazourek, odřízla předkožku svého syna, dotkla se jeho nohou a řekla: Jsi mi ženichem krve. 26A Hospodin ho nechal. Tehdy řekla: ženich krve, kvůli obřízce. 27Hospodin řekl Áronovi: Jdi do pustiny naproti Mojžíšovi. Šel, potkal ho u hory Boží a políbil ho. 28A Mojžíš Áronovi oznámil všechna slova Hospodina, který ho poslal, a všechna znamení, která mu přikázal. 29Pak šel Mojžíš s Áronem a shromáždili všechny starší synů Izraele. 30Áron říkal všechna slova, která Hospodin řekl Mojžíšovi, a on činil ta znamení před očima lidu. 31A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin navštívil syny Izraele a že pohleděl na jejich soužení, poklekli a klaněli se.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: