Pondělí po 21. neděli v mezidobí C – Žd 3,7 – 4,11

7Proto, jak praví Duch Svatý: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení ve dni pokušení v pustině, 9kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli, a viděli mé skutky 10po čtyřicet let. Proto jsem se na toto pokolení rozhněval a řekl jsem: Stále bloudí srdcem; oni nepoznali mé cesty. 11Jak jsem přísahal ve svém hněvu: Jistě nevejdou do mého odpočinutí.‘ 12Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha, 13a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká Dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. 14Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. 15Když se říká: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení‘, 16kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhořčení? Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? 17Na koho se hněval čtyřicet let? Zdali ne na ty, kteří zhřešili a jejichž mrtvoly padly v pustině? 18A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kteří neposlechli? 19I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. 1Stále platí zaslíbení pro vstup do jeho odpočinutí, bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je promeškal. 2Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli. 3Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili, jak řekl: ‚Jak jsem přísahal ve svém hněvu: Nevejdou do mého odpočinutí,‘ ačkoliv to dílo bylo od založení světa hotovo. 4Neboť kdesi řekl o sedmém dni takto: ‚I odpočinul Bůh sedmého dne od všeho svého díla.‘ 5A zde zase: ‚Nevejdou do mého odpočinutí.‘ 6Protože tedy zůstává možnost, aby někteří do něho vešli, a protože ti, kterým to bylo dříve zvěstováno, nevešli pro neposlušnost, 7opět určuje jeden den, Dnes, když v Davidovi po tak dlouhém čase říká, jak je předpověděno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce.‘ 8Kdyby je totiž Jozue uvedl do odpočinutí, nemluvil by o jiném, pozdějším dni. 9A tak zůstává sobotní odpočinutí Božímu lidu. 10Kdo totiž vešel do jeho odpočinutí, ten také odpočinul od svého díla, tak jako Bůh od svého. 11Pospěšme si tedy vejít do onoho odpočinutí, aby nikdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: