Pondělí po 21. neděli v mezidobí B – Ef 5, 21 – 6,9

21Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem: 22Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu, 23neboť muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve; on je zachráncem těla. 24Ale jako církev je podřízena Kristu, tak i ženy ve všem svým mužům. 25Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ni vydal, 26aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, 27aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. 28Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. 29Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. 30Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. 31‚Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo.‘ 32Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a na církev. 33Ale také jeden každý z vás ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého muže. 1Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. 2‚Cti svého otce a matku,‘ to je první přikázání se zaslíbením, 3‚aby ti bylo dobře a abys byl dlouho živ na zemi.‘ 4A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí. 5Otroci, poslouchejte pozemské pány s bázní a chvěním, v upřímnosti srdce jako Krista. 6 Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci, kteří z duše činí Boží vůli; 7služte ochotně, jako Pánu, a ne jako lidem. 8Víte, že každý, kdo vykoná něco dobrého, vezme za to odměnu od Pána, ať je to otrok nebo svobodný. 9A vy, páni, jednejte s nimi také tak a zanechte vyhrůžek; vždyť víte, že jejich i váš Pán je v nebesích a že u něho není přijímání osob. .

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: