Pondělí po 20. neděli v mezidobí C – Iz 5, 8-23

8Běda těm, kteří připojují dům k domu, přibližují pole k poli, až už není místo a zůstáváte v zemi bydlet sami. 9Slyšel jsem Hospodina zástupů: Jistě mnohé domy zpustnou, i veliké a hezké domy budou bez obyvatel. 10Neboť deset jiter vinice vydá jeden bat a chómer zrna vydá éfu. 11Běda těm, kteří vstávají brzy ráno a shánějí pivo, těm, kdo za soumraku prodlévají, je víno rozpálí. 12Na jejich hostinách je lyra a harfa, tamburína a flétna i víno, ale na Hospodinovy skutky nehledí a dílo jeho rukou nevidí. 13A tak bude můj lid vystěhován pro nedostatek poznání, jeho vážení lidé budou hynout hladem a jeho dav bude vyprahlý žízní. 14Proto podsvětí rozevřelo svůj chřtán a bezmezně otevřelo svá ústa a důstojnost Jeruzaléma i jeho dav, jeho hukot i jásání do něho sestoupí. 15Shrbí se člověk a ponížen bude muž a oči povýšené budou sníženy, 16Hospodin zástupů bude vyvýšen v soudu a svatý Bůh bude posvěcen v spravedlnosti. 17Beránci se budou pást jako na svých pastvinách a pustiny po vykrmených kusech budou spásat příchozí. 18Běda těm, kdo táhnou vinu provazy klamu a jako popruhem u vozu hřích, 19kteří říkají: si pospíší, uspíší své dílo, abychom viděli, ať se přiblíží a naplní plán Svatého Izraele, abychom to poznali! 20Běda těm, kdo zlu říkají dobro a dobru zlo, kdo pokládají temnotu za světlo a světlo za temnotu, kdo pokládají hořké za sladké a sladké za hořké. 21Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a před sebou samými rozumní! 22Běda hrdinům v pití vína a mužům udatným v řezání piva, 23těm, kdo kvůli daru ospravedlňují ničemu a spravedlivým jejich spravedlnost upírají!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: