Pondělí po 20. neděli v mezidobí B – Ž 101

1Budu zpívat o milosrdenství a právu, tebe, Hospodine, budu opěvovat. 2Budu pečlivě dbát na bezúhonnou cestu. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v bezúhonnosti svého srdce ve svém domě. 3 Nekladu si před oči ničemnosti, nenávidím jednání odpadlíků — neulpí na mně. 4Zvrácené srdce ode mě odstoupí — zlo neuznávám. 5Kdo tajně pomlouvá svého bližního, toho zničím; člověka povýšených očí a nadutého srdce nebudu snášet. 6Můj zrak spočine na věrných v zemi; budou se mnou přebývat. Kdo chodí bezúhonnou cestou, ten mi bude sloužit. 7V mém domě nebude přebývat ten, kdo jedná záludně; ten, kdo mluví lži, v mých očích neobstojí. 8Po ránu budu hubit všechny ničemy v zemi, abych z Hospodinova města vyhladil všechny činitele nepravosti.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: