Pondělí po 20. neděli v mezidobí A – Sk 15, 1-21

1Tu sestoupili někteří z Judska a začali bratry učit: „Nebudete-li obřezáni podle Mojžíšova obyčeje, nemůžete být zachráněni.“ 2 Když se s nimi Pavel a Barnabáš dostali do sporu a velké hádky, stanovili, že Pavel, Barnabáš a někteří další z nich vystoupí k apoštolům a starším do Jeruzaléma a budou o této sporné otázce jednat. 3Vypraveni tedy církví, procházeli Fénicií a Samařskem, vyprávěli o obrácení pohanů a všem bratrům působili velikou radost. 4 Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a oznámili, co všechno s nimi Bůh učinil. 5Tu povstali někteří, kteří uvěřili ze strany farizeů, a říkali, že se pohané musí obřezávat a musí se jim nařizovat, aby zachovávali Mojžíšův zákon. 6Apoštolové a starší se shromáždili, aby tu věc prozkoumali. 7 Když došlo k velkému sporu, povstal Petr a řekl jim: „Muži bratři, víte, že si Bůh odedávna mezi vámi vyvolil, aby skrze má ústa pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. 8A Bůh, jenž zná lidská srdce, jim vydal svědectví, když jim dal Ducha Svatého tak jako i nám 9a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, když vírou očistil jejich srdce. 10Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na šíji učedníků jho, které nebyli schopni unést ani naši otcové ani my? 11Ale věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše stejně jako oni.“ 12Celé shromáždění utichlo a poslouchalo Barnabáše a Pavla, kteří podrobně vypravovali, jaká znamení a divy učinil Bůh skrze ně mezi pohany. 13Když domluvili, řekl Jakub: „Muži bratři, poslyšte mne! 14Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lid pro své jméno. 15A s tím se shodují slova proroků, neboť je napsáno: 16‚Potom se vrátím a znovu postavím Davidův zbořený stánek, jeho trosky znovu vystavím a vztyčím jej, 17aby i ostatní lidé horlivě hledali Pána, všechny národy, nad nimiž je vzýváno moje jméno, praví Pán, ten, který toto činí. 18Známé jsou Bohu jeho skutky od pradávna.‘ 19Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu, 20ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve. 21Neboť Mojžíš má ode dávných pokolení v každém městě své hlasatele v synagogách, kde bývá čten každou sobotu.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: