Pondělí po 2. neděli po Zjevení Páně C – Ž 145

1Budu tě vyvyšovat, Bože můj, králi, a dobrořečit tvému jménu — navěky a navždy. 2Každý den ti budu dobrořečit a chválit tvé jméno navěky a navždy. 3Veliký je Hospodin, je nejvýš chvályhodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. 4Od pokolení do pokolení oslavují tvé skutky a zvěstují tvé mocné činy. 5Tvá nádhera je důstojná a slavná, přemýšlím o záležitostech tvých divů. 6Bude se mluvit o síle tvých hrůzu vzbuzujících činů; budu vyprávět o tvé velikosti. 7 Budou vypovídat o památce na tvou velkou dobrotu, budou jásat nad tvou spravedlností. 8Hospodin je milostivý a soucitný, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. 9Hospodin je ke všem dobrý, má slitování s každým svým dílem. 10Hospodine, všechna tvá díla ti budou vzdávat chválu; tví věrní ti budou dobrořečit. 11Budou mluvit o slávě tvého království, budou hovořit o tvé udatnosti, 12aby seznamovali lidské syny s tvými mocnými činy a se slávou a nádherou tvého království. 13Tvé království je království všech věků, tvá vláda trvá po všechna pokolení. 14Hospodin podpírá všechny padající a pozvedá všechny sklíčené. 15Oči všech k tobě vzhlížejí a ty jim dáváš potravu ve svůj čas. 16Otvíráš svou ruku a napájíš přízní všechno živoucí. 17Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách a věrný ve všech svých skutcích. 18Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. 19Touhu těch, kdo se ho bojí, naplňuje, slyší jejich volání o pomoc a zachraňuje je. 20Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, ale všechny ničemy vyhladí. 21Má ústa budou mluvit o Hospodinově chvále, veškeré tvorstvo bude dobrořečit jeho svatému jménu navěky a navždy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: