Pondělí po 2. neděli po Zjevení Páně B – Ž 86

1Nakloň, Hospodine, své ucho a odpověz mi, neboť jsem chudý a nuzný. 2Chraň mou duši, neboť jsem věrný. Ty, Bože můj, zachraň svého otroka, jenž v tebe doufá. 3Smiluj se nade mnou, Panovníku, vždyť k tobě celé dny volám. 4Dej radost duši svého otroka, neboť k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši. 5Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a ochotný odpouštět; jsi hojný v milosrdenství ke všem, kdo k tobě volají. 6Naslouchej, Hospodine, mé modlitbě, věnuj pozornost mým úpěnlivým prosbám! 7V den svého soužení k tobě volám — jistě mi odpovíš. 8Mezi bohy není nikdo jako ty, Panovníku, není nic jako tvé skutky. 9Všechny národy, které jsi učinil, přijdou a budou se před tebou klanět, Panovníku, a budou oslavovat tvé jméno, 10protože jsi veliký a konáš divy; ty jediný jsi Bůh! 11Vyuč mě, Hospodine, své cestě — chodím ve tvé pravdě. Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména! 12Budu ti vzdávat chválu celým srdcem, Panovníku, můj Bože, navěky budu oslavovat tvé jméno, 13protože je nade mnou tvé velké milosrdenství. Mou duši jsi vysvobodil z nejhlubšího podsvětí. 14Bože, povstávají proti mně domýšlivci, pospolitost násilníků mi usiluje o život, o tobě nepřemýšlejí. 15Ale ty jsi, Panovníku, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. 16Pohleď na mě a smiluj se nade mnou! Dej svou sílu svému otroku, zachraň syna své služebnice! 17Učiň pro mě znamení k dobrému! Ti, kdo mě nenávidí, to uvidí a zastydí se — vždyť ty, Hospodine, mi pomůžeš a potěšíš mě!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: