Pondělí po 2. neděli po Zjevení Páně B – 2 K 6,14 – 7,1

14Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? 15Jaký je souzvuk Krista s Belialem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? 16Jaké spojení svatyně Boží s modlami? Neboť vy jste svatyní Boha živého, jak řekl Bůh: ‚Budu bydlet uprostřed nich a procházet se mezi nimi, a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ 17Proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se,‘ praví Pán, ‚a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu 18a budu vám Otcem a vy mi budete syny a dcerami‘, praví Pán Všemohoucí. 1 Když tedy máme tato zaslíbení, milovaní, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha, dokonávajíce své posvěcení v bázni Boží.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: