Pondělí po 2. neděli adventní A – 1 Te 4, 1-12

1Nakonec vás, bratři, žádáme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste se ještě více rozhojňovali v tom, co jste od nás převzali a co už také činíte — totiž jak máte žít, abyste se líbili Bohu.   2Vždyť víte, které příkazy jsme vám vydali skrze Pána Ježíše.   3Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva,   4aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě,   5ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha,   6a aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra, protože Pán je mstitelem v těch všech věcech, jak jsme vám také předem řekli a plně dosvědčili.   7Neboť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k tomu, abychom žili v posvěcení.   8Proto kdo toto odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který také do vás dává svého Svatého Ducha.   9O bratrské lásce vám není potřeba psát, neboť jste sami vyučeni od Boha, abyste milovali jeden druhého.   10A opravdu tak činíte všem bratřím v celé Makedonii. Vyzýváme vás však, bratři, abyste se v tom ještě více rozhojňovali   11a zakládali si na pokojném životě, věnovali se vlastním věcem a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali,   12a abyste žili slušně před těmi, kteří jsou vně, a nikoho nepotřebovali.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: