Pondělí po 18. neděli v mezidobí C – Oz 11,12 – 12,14

1Efrajim mě obklopil lží, dům izraelský podvodem; Juda ještě chodí s Bohem a je věrný Svatému. 2Efrajim pase vítr, po celý den se honí za východním větrem, rozmnožuje lež a zkázu. Uzavírají smlouvu s Asýrií, olej je odnášen do Egypta. 3Hospodin vede spor také s Judou, navštíví Jákoba s trestem za jeho cesty a odplatí mu podle jeho činů. 4V lůně matky držel svého bratra za patu, v mužné síle zápasil s Bohem. 5Zápasil s andělem a přemohl ho. Plakal a prosil ho o smilování, nalezl ho v Bét-elu a tam s námi mluvil. 6Hospodin je Bohem zástupů, Hospodin je jeho jméno. 7Proto ty se navrať ke svému Bohu, zachovávej milosrdenství a právo, ustavičně čekej na svého Boha. 8Obchodník, v jehož ruce jsou falešné váhy, rád vydírá. 9Efrajim říká: Jak jsem zbohatl, získal jsem majetek. Ve všem mém výtěžku mi neshledají provinění, které by bylo hříchem. 10jsem Hospodin, tvůj Bůh, z egyptské země; znovu tě nechám bydlet ve stanech jako za dnů setkání. 11Mluvil jsem k prorokům, já sám jsem rozmnožil vidění a skrze proroky mluvím v podobenstvích. 12Je v Gileádu modloslužba? Jistě se stanou nicotou. Obětují v Gilgálu býky? I jejich oltáře se stanou hromadami kamení na brázdách pole. 13Jákob utekl do aramejské roviny, Izrael sloužil za ženu, za ženu střežil stádo. 14Skrze proroka Hospodin vyvedl Izrael z Egypta a skrze proroka byl Izrael střežen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: