Pondělí po 17. neděli v mezidobí C – Oz 2,14 – 3,5

14Zpustoším její révu a její fíkovníky, o nichž říkala: To je moje mzda, kterou mi dali moji milenci. Proměním je v houštinu a bude je požírat polní zvěř. 15Navštívím ji s trestem za dny baalů, kdy jim obětovala, zdobila se svými náušnicemi a šperky, chodila za svými milenci, ale na mě zapomněla, je Hospodinův výrok. 16Ale hle, já ji přivábím, přivedu ji do pustiny a budu mluvit k jejímu srdci. 17Tam jí dám její vinici a údolí Akór jako bránu naděje. Tam bude povolná jako za dnů svého mládí, jako v den, kdy vyšla z egyptské země. 18I stane se v onen den, je Hospodinův výrok, že budeš volat: Můj muži, a nebudeš už na mě volat: Můj Baale. 19Odstraním jména baalů z jejích úst a nebudou připomínáni už svým jménem. 20V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří, s nebeskými ptáky a zemskými plazy. Odstraním ze země luk, meč i válku a dám jim pobývat v bezpečí. 21Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním, 22zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. 23I stane se v onen den, že odpovím, je Hospodinův výrok, odpovím nebesům a ona odpovědí zemi. 24Země odpoví obilí, novému vínu a oleji a ony odpovědí Jizreelu. 25Zaseji si ji do země a slituji se nad Ló-ruchámou. Řeknu Ló-amímu: Ty jsi můj lid a on řekne: Můj Bože! 1Hospodin mi řekl: Znovu jdi a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici, jako Hospodin miluje syny Izraele, ačkoliv se obracejí k jiným bohům a milují hrozinkové koláče. 2Koupil jsem si ji tedy za patnáct šekelů stříbra a chómer a létech ječmene. 3Řekl jsem jí: Pobývej se mnou po mnoho dní. Nesmilni a neměj styk s mužem a ani já nevejdu k tobě. 4Neboť po mnoho dní budou synové Izraele pobývat bez krále, bez knížete, bez obětního hodu, bez posvátného sloupu, bez efódu a domácích bůžků. 5Potom se synové Izraele navrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha, a svého krále Davida. V posledních dnech se s třesením obrátí k Hospodinu a k jeho dobrotě.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: