Pondělí po 17. neděli v mezidobí A – Gn 30, 25-30

25Když Ráchel porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: Propusť mě, ať odejdu na své místo a do své země. 26Vydej mi mé ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a půjdu. Vždyť ty sám víš, jakou službu jsem ti prokazoval. 27Lában mu odpověděl: Kéž bych nalezl milost v tvých očích a zůstal bys. V kalichu jsem viděl, že mi kvůli tobě Hospodin požehnal. 28Dále řekl: Urči si svou mzdu u mne a dám ti ji. 29Jákob mu odpověděl: Ty víš, jak jsem ti sloužil a jak se mnou tvůj dobytek prospíval. 30Vždyť to málo, co jsi měl před mým příchodem, se rozhojnilo v množství a Hospodin ti žehnal na každém mém kroku. Kdy již budu pracovat také pro svou rodinu?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: