Pondělí po 16. neděli v mezidobí C – Ž 119, 17-32

17Prokazuj svému otroku dobro — budu žít a zachovávat tvé slovo. 18Otevři mi oči, abych viděl divy tvého zákona. 19Jsem na zemi jen cizincem, neskrývej přede mnou své příkazy. 20Mou duši stravuje touha po tvých nařízeních za každého času. 21Oboříš se na domýšlivce, na proklaté, kteří pobloudili od tvých příkazů. 22Odval ode mě potupu a pohrdání, neboť střežím tvá svědectví. 23I když zasednou knížata a budou mluvit proti mně, tvůj otrok bude přemýšlet o tvých ustanoveních. 24I tvá svědectví jsou mým potěšením, jsou to mí rádci. 25Do prachu je přitištěna má duše; obživ mě podle svého slova. 26Vyprávěl jsem o svých cestách a tys mi odpověděl. Vyuč mě svým ustanovením. 27Dej mi porozumět cestě svých přikázání; přemýšlím o tvých divech. 28Má duše se rozplývá žalem; pozdvihni mě podle svého slova. 29Odvrať ode mě cestu klamu; milostivě mě obdaruj svým zákonem. 30Vyvolil jsem si cestu pravdy, stavím si před sebe tvá nařízení. 31Přilnul jsem ke tvým svědectvím, Hospodine, kéž nejsem zahanben. 32Poběžím cestou tvých příkazů, neboť jsi rozšířil mé srdce.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: