Pondělí po 16. neděli v mezidobí B – Žd 13, 17-25

17Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. 18Modlete se za nás, neboť jsme přesvědčeni, že máme dobré svědomí, když si ve všem chceme počínat správně. 19Tím více vás však vyzývám, abyste to činili, abych se k vám brzo dostal zpátky. 20A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné smlouvy, našeho Pána Ježíše, 21ať vás zdokonalí ve všem dobrém k vykonání jeho vůle, čině v nás to, co je před ním příjemné, skrze Ježíše Krista, jemuž buď sláva na věky věků. Amen. 22Vyzývám vás, bratři, snášejte to slovo napomenutí, neboť jsem vám napsal jen krátce. 23Vězte, že náš bratr Timoteus je již propuštěn. Přijde-li brzo, uvidím vás s ním. 24Pozdravte všechny své vůdce a všechny svaté. Zdraví vás ti, kdo jsou z Itálie. 25Milost se všemi vámi. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: