Pondělí po 15. neděli v mezidobí C – Am 3,9 – 4,5

9Rozhlaste v palácích v Ašdódu a v palácích v egyptské zemi. Říkejte: Shromážděte se na samařských horách a pohleďte na velké zmatky uprostřed něj a útlak v jeho středu! 10Neumějí činit, co je správné, je Hospodinův výrok, kupí násilí a zkázu ve svých palácích. 11Proto takto praví Panovník Hospodin: Protivník obklíčí zemi, strhne tvé pevnosti a vyplení tvé paláce. 12Toto praví Hospodin: Jako vysvobozuje pastýř z tlamy lva dva hnáty nebo kus ucha, tak budou vysvobozeni synové Izraele, kteří bydlí v Samaří — s rohem postele a částí pohovky. 13Slyšte a svědčete proti domu Jákobovu, je výrok Panovníka Hospodina, Boha zástupů. 14V den, kdy navštívím Izrael s trestem za jeho přestoupení, navštívím také oltáře Bét-elu; rohy oltáře budou useknuty a padnou na zem. 15Udeřím na dům zimní spolu s domem letním, vniveč přijdou domy plné slonoviny, mnoho domů zmizí, je Hospodinův výrok. 1Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na samařské hoře, které utlačujete chudáky, vydíráte chudé a říkáte svým manželům: Přines, se napijeme! 2Panovník Hospodin přísahal při své svatosti, že hle, přicházejí na vás dny, kdy vás vyzvedne na hácích, váš konec bude na rybářských háčcích. 3Vyjdete trhlinami, každá před sebou, budete uvrženy na Harmón, je Hospodinův výrok. 4Jděte do Bét-elu a bouřete se, do Gilgálu a rozmnožte vzpoury. Ráno přineste své oběti, třetího roku své desátky. 5Palte oběti díků z kvašeného, vyhlašujte dobrovolné oběti, rozhlašujte je! Vždyť to jste si zamilovali, synové Izraele, je výrok Panovníka Hospodina.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: