Pondělí po 15. neděli v mezidobí A – Mi 1, 1-5

1Hospodinovo slovo, které se stalo k Micheáši Mórešetskému ve dnech judských králů Jótama, Achaza a Chizkijáše, to, co viděl o Samaří a Jeruzalému. 2Slyšte, všechny národy, pozorně naslouchej, země, i všechno, co ji naplňuje. Ať je Panovník Hospodin proti vám svědkem, Panovník ze svého svatého chrámu. 3Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, sestoupí a bude šlapat po návrších země. 4Hory se pod ním rozplynou, údolí se rozpoltí, jako vosk od ohně, jako voda proudící po stráni. 5To všechno kvůli Jákobovu přestoupení a kvůli hříchům domu izraelského. Co je Jákobovým přestoupením? Přece Samaří! Co jsou návrší Judy? Přece Jeruzalém!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: