Pondělí po 14. neděli v mezidobí B – 2 Sa 5, 1-10

1Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a řekly: Hle, jsme tvá kost a tvé tělo. 2Již dávno předtím, když byl králem nad námi ještě Saul, ty jsi vodil Izrael do bojez boje. Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj lid Izrael, ty budeš vévodou nad Izraelem. 3Všichni izraelští starší přišli ke králi do Chebrónu a král David s nimi uzavřel před Hospodinem smlouvu. Pak pomazali Davida za krále nad Izraelem. 4Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. 5V Chebrónu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců, v Jeruzalémě kraloval třicet tři let nad celým Izraelem i Judou. 6Král se svými muži vytáhl na Jeruzalém proti Jebúsejcům, obyvatelům té země. Ti řekli Davidovi: Nechoď sem, nebo tě odvrátí slepí a chromí se slovy: David sem nevstoupí. 7Ale David dobyl pevnost Sijón, to je Město Davidovo. 8V onen den David řekl: Každý, kdo chce pobíjet Jebúsejce, ty chromé, slepé, ty, kdo nenávidí Davidovu duši, ať udeří skrze vodní kanál. Proto se říká: Slepí a chromí nevejdou do domu. 9David se usadil v pevnosti a nazval ji Město Davidovo. David ji vystavěl okolo, od Miló až dovnitř. 10David táhl dál a stále se rozmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: