Pondělí po 13. neděli v mezidobí B – 1 Sa 23, 14-18

14David pobýval v pustině v pevnostech a pobýval v horách v pustině Zífu. Saul ho po celý čas hledal, ale Bůh ho nevydal do jeho ruky. 15David zjistil, že Saul vytáhl, aby usiloval o jeho život (tehdy byl v pustině Zífu v Choreši). 16Jónatan, syn Saulův, vstal a šel za Davidem do Choreše a posilnil jeho ruku v Bohu. 17Řekl mu: Neboj se, protože ruka mého otce Saula tě nenalezne. Ty budeš kralovat nad Izraelem a já budu druhý po tobě. I můj otec Saul to ví. 18Oba uzavřeli smlouvu před Hospodinem. David pak pobýval v Choreši a Jónatan šel do svého domu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: