Pondělí po 12. neděli v mezidobí C – 2 Kr 9, 1-13

1Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých žáků a řekl mu: Přepásej svá bedra, vezmi si s sebou tuto lahvičku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. 2Až tam přijdeš, vyhledej tam Jehúa, syna Jóšafata, syna Nimšího. Jdi, vezmi ho zprostřed jeho bratří a přiveď ho do nejzazšího pokoje. 3Pak vezmi lahvičku s olejem, vylej mu ho na hlavu a řekni: Toto praví Hospodin: Mažu tě za krále nad Izraelem. Nato otevři dveře a utíkej, na nic nečekej. 4A tak šel prorokův služebník do Rámot-gileádu. 5Když přišel, uviděl tam sedět spolu velitele vojska. Řekl: Mám pro tebe slovo, veliteli. Jehú se zeptal: Pro koho z nás? Odpověděl: Pro tebe, veliteli. 6Vstal, šel do domu a on vylil na jeho hlavu olej a řekl mu: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Mažu tě za krále nad Hospodinovým lidem, nad Izraelem. 7Vybiješ dům Achaba, svého pána, a tak pomstím prolitou krev otroků proroků a prolitou krev všech Hospodinových otroků z ruky Jezábely. 8Vyhyne celý dům Achabův, vyhladím Achabovi močícího na stěnu, zadržovaného i propuštěného v Izraeli. 9Naložím s domem Achabovým jako s domem Jarobeáma, syna Nebatova, a s domem Baeši, syna Achijášova. 10A Jezábelu sežerou psi na dílu pole v Jizreelu a nebude, kdo by ji pohřbil. Pak otevřel dveře a utekl. 11Když Jehú vyšel k otrokům svého pána, zeptali se ho: Vše v pořádku? Proč k tobě přišel ten potřeštěnec? Odpověděl jim: Znáte toho muže a jeho řeči. 12Řekli mu: Klameš. Pověz nám to. Odpověděl: To a to mi řekl: Toto praví Hospodin: Mažu tě za krále nad Izraelem. 13Rychle vzali každý svůj šat, položili ho před něj na holé schody, zatroubili na beraní roh a volali: Jehú se stal králem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: