Pondělí po 12. neděli v mezidobí A – Ž 86, 11-17

11Vyuč mě, Hospodine, své cestě — chodím ve tvé pravdě. Soustřeď mé srdce, abych se bál tvého jména! 12Budu ti vzdávat chválu celým srdcem, Panovníku, můj Bože, navěky budu oslavovat tvé jméno, 13protože je nade mnou tvé velké milosrdenství. Mou duši jsi vysvobodil z nejhlubšího podsvětí. 14Bože, povstávají proti mně domýšlivci, pospolitost násilníků mi usiluje o život, o tobě nepřemýšlejí. 15Ale ty jsi, Panovníku, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. 16Pohleď na mě a smiluj se nade mnou! Dej svou sílu svému otroku, zachraň syna své služebnice! 17Učiň pro mě znamení k dobrému! Ti, kdo mě nenávidí, to uvidí a zastydí se — vždyť ty, Hospodine, mi pomůžeš a potěšíš mě!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: