Pondělí po 12. neděli v mezidobí A – Gn 16, 1-15

1Sáraj, Abramova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. 2Sáraj řekla Abramovi: Hle, Hospodin mi zabránil rodit. Vejdi prosím k mé otrokyni, snad budu mít dítě z ní. Abram Sáraj uposlechl. 3Abramova žena Sáraj tedy na konci desíti let Abramova pobývání v kenaanské zemi vzala svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. 4Vešel k Hagar a ta otěhotněla. Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. 5Sáraj pak řekla Abramovi: Ty můžeš za mé příkoří! Já jsem ti dala do klína svou otrokyni, a když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou. 6Abram Sáraji odpověděl: Vždyť tvá otrokyně je ve tvé moci, nalož s ní, jak uznáš za správné. Sáraj ji pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla. 7Hospodinův anděl ji nalezl v pustině u vodního pramene, u pramene na cestě do Šúru, 8a řekl: Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odpověděla: Utíkám od své paní Sáraje. 9Hospodinův anděl jí řekl: Navrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku. 10A Hospodinův anděl jí řekl: Velice rozmnožím tvé potomstvo, takže pro množství nebude moci být spočítáno. 11Dále jí Hospodinův anděl řekl: Hle, jsi těhotná a porodíš syna; dáš mu jméno Izmael, protože Hospodin naslouchal tvému soužení. 12Bude to člověk jako divoký osel, jeho ruka bude proti všem a ruka všech bude proti němu. Usídlí se naproti všem svým bratřím. 13Hagar dala Hospodinu, který k ní promluvil, jméno: Ty jsi Bůh vidění. Neboť si řekla: Což jsem zde také nepohlédla za tím, kdo mě uviděl? 14Proto se ta studna nazývá Bér-lachaj-rói. Ta je mezi Kádešem a Beredem. 15Pak Hagar porodila Abramovi syna a Abram svého syna, kterého porodila Hagar, pojmenoval Izmael.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: