Pondělí po 11. neděli v mezidobí B – Ga 6, 11-18

11Pohleďte, jak velkými písmeny jsem vám napsal vlastní rukou! 12Ti, kteří chtějí vypadat dobře před lidmi, vás nutí dávat se obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Kristův. 13Neboť ani ti obřezaní sami Zákon nezachovávají, ale na vás chtějí, abyste se dávali obřezat, aby se mohli pochlubit vaším tělem. 14Kéž se mi nestane, abych se chlubil, leda křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. 15Neboť ani obřízka ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření. 16A na ty, kdo se budou držet tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství, též na Boží Izrael. 17Ať mi už nikdo nepůsobí potíže, vždyť já nosím na svém těle znaky toho, že patřím Ježíši. 18Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem, bratři. Amen.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: