Pondělí po 11. neděli v mezidobí A – Gn 23, 1-19

1(Sára byla živa) sto dvacet sedm let; to byla léta života Sáry. 2Sára zemřela v Kirjat-arbě, což je Chebrón v kenaanské zemi, a Abraham přišel, aby pro Sáru naříkal a oplakával ji. 3Pak od své zemřelé vstal a promluvil k Chetejcům: 4Jsem u vás cizinec a příchozí. Prodejte mi u sebe do vlastnictví hrob, abych pohřbil svou zemřelou. 5Chetejci Abrahamovi odpověděli: 6Slyš nás, pane: Jsi uprostřed nás kníže Boží! Pohřbi svou zemřelou v nejlepším z našich hrobů. Nikdo z nás ti neodepře svůj hrob, abys tam mohl pohřbít svou zemřelou. 7Tu Abraham vstal a poklonil se lidu té země, Chetejcům, 8a promluvil k nim: Jestliže to je vaším přáním, abych tu pohřbil svou zemřelou, vyslyšte mne a zasaďte se za mne u Efróna, syna Sócharova, 9aby mi prodal svou jeskyni v Makpele, která je na konci jeho pole. Ať mi ji prodá za plnou cenu do vlastnictví mezi vámi jako hrob. 10(Efrón však seděl mezi Chetejci.) Efrón chetejský Abrahamovi před Chetejci, před všemi, kdo vcházejí do brány jeho města, odpověděl: 11Nikoli, pane, vyslechni mne. Prodám ti to pole a prodám ti i jeskyni, která je na něm. Před očima synů svého lidu ti ji prodám, pohřbi svou zemřelou. 12Abraham se poklonil před lidem té země 13a promluvil k Efrónovi před lidem té země: (Kdybys tak vyslechl ty mě!) Zaplatím ti cenu toho pole. Přijmi to ode mne, abych tam mohl pohřbít svou zemřelou. 14Efrón Abrahamovi odpověděl: 15Vyslechni mě, pane. Pozemek je za čtyři sta šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro mě? Pohřbi tam svou zemřelou. 16Abraham Efróna uposlechl a odvážil (mu cenu,) již vyslovil před Chetejci: Čtyři sta šekelů stříbra podle obvyklé obchodní váhy. 17Tak Efrónovo pole v Makpele proti Mamre — pole s jeskyní, která je na něm, i všechno stromoví, které je na poli na celém jeho pomezí okolo — připadlo 18do Abrahamova majetku před zraky Chetejců, všech, kdo vcházejí do brány města. 19Potom Abraham svou ženu Sáru pohřbil v jeskyni na poli v Makpele naproti Mamre — to je Chebrón — v kenaanské zemi.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: