Pondělí po 10. neděli v mezidobí C – Job 22, 1-20

1Tu odpověděl Elífaz Témanský. Řekl: 2Cožpak bude muž Bohu prospěšný, bude mu snad rozumný člověk prospěšný? 3Cožpak má Všemohoucí zalíbení v tom, že budeš v právu, anebo nekalý zisk z toho, že dovedeš své cesty k dokonalosti? 4Cožpak tě kárá kvůli tvé bázni, vejde proto s tebou v soud? 5Což není tvá špatnost velká a tvé zvrácenosti bez konce? 6Vždyť jsi bezdůvodně brával zástavu od svých bratrů a svlékal jsi šaty ze spoře oděných. 7Nedával jsi žíznivému napít vody, chléb jsi odpíral hladovému. 8Země náleží muži silné paže, bude v ní pobývat muž vznešené tváře. 9S prázdnou jsi poslal pryč vdovy, paže sirotků bývala sražena. 10Proto jsou okolo tebe pasti a roztřese tě náhlý strach. 11Anebo nevidíš temnotu a spoustu vody, která tě přikryje. 12Což není Bůh vyšší než nebesa? Pohleď na nejvyšší hvězdy, jak jsou vyvýšeny. 13A přece říkáš: Co ví Bůh? Což může soudit to, co je za hustou temnotou? 14Za úkryt má mračna, nevidí; prochází se po nebeském obzoru. 15Chceš se snad držet dávné stezky, po níž šlapali muži propadlí nepravosti, 16kteří byli dopadeni, ačkoliv nenadešel čas? Jejich základ bude zaplaven proudem. 17Ti Bohu říkávali: Odstup od nás, a: Co nám může Všemohoucí provést? 18Přitom blahobytem jejich domy naplnil on; kéž by se ode mne vzdálila rada ničemů. 19Spravedliví to uvidí a budou se radovat, nevinný se jim bude posmívat. 20Naši odpůrci jistě byli vyhlazeni a oheň strávil to, co po nich zbylo.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: