Pondělí po 10. neděli v mezidobí B – 1 Sa 7, 3-15

3Samuel řekl celému domu izraelskému: Jestliže se celým svým srdcem navracíte k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a aštarty. Připravte své srdce pro Hospodina, služte jemu samotnému a vysvobodí vás z ruky Pelištejců. 4Nato synové Izraele odstranili baaly a aštarty a sloužili Hospodinu samotnému. 5Samuel řekl: Shromážděte celý Izrael do Mispy. Budu se za vás modlit k Hospodinu. 6Shromáždili se do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Postili se v ten den a říkali tam: Zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil syny Izraele v Mispě. 7Když Pelištejci uslyšeli, že se synové Izraele shromáždili do Mispy, vytáhla pelištejská knížata proti Izraeli. Když to synové Izraele uslyšeli, báli se Pelištejců. 8Synové Izraele řekli Samuelovi: Nepřestávej za nás volat o pomoc k Hospodinu, našemu Bohu, aby nás zachránil z ruky Pelištejců. 9Samuel vzal jedno jehně sající mléko a přinesl ho jako dokonalou zápalnou oběť Hospodinu. Pak Samuel volal o pomoc k Hospodinu za Izrael a Hospodin mu odpověděl. 10Stalo se, že když Samuel přinesl zápalnou oběť, Pelištejci se blížili do boje proti Izraeli. Hospodin však v onen den hlasitě zahřměl proti Pelištejcům, přivedl je do zmatku a byli od Izraele poraženi. 11Izraelští muži vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až pod Bét-kar. 12Samuel pak vzal jeden kámen, položil ho mezi Mispu a Šén a pojmenoval jej Eben-ezer — Kámen pomoci. Řekl: Až potud nám Hospodin pomáhal. 13Pelištejci byli pokořeni a nadále už nevcházeli na izraelské území. Hospodinova ruka dopadala na Pelištejce po všechny Samuelovy dny. 14Města, která Pelištejci vzali od Izraele, se navrátila zpět Izraeli, od Ekrónu až po Gat. I jejich okolní území Izrael vysvobodil z ruky Pelištejců. Rovněž byl pokoj mezi Izraelem a Emorejci. 15A Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: