Pondělí po 1. neděli v době postní C – 1 Pa 21, 1-17

1Satan povstal proti Izraeli a navedl Davida, aby spočítal Izrael. 2David řekl Jóabovi a knížatům lidu: Jděte a spočítejte Izrael od Beer-šeby až po Dan a přineste mi zprávu, ať vím, kolik jich je. 3Jóab řekl: Hospodin přidá ke svému lidu stokrát víc, než ho je. Což nejsou, můj pane a králi, všichni otroky mého pána? Proč to chce můj pán udělat? Proč by měla být vina na Izraeli? 4Královo slovo však bylo vůči Jóabovi pevné. Jóab tedy vyšel, procházel celým Izraelem a vrátil se do Jeruzaléma. 5Jóab udal Davidovi počet sečteného lidu. Všech Izraelců byl milion sto tisíc mužů tasících meč a Judejců bylo čtyři sta sedmdesát tisíc mužů tasících meč. 6Mezi Lévijci a Benjamínci nepočítal, protože Jóabovi se královo slovo ošklivilo. 7Ta věc byla zlá v Božích očích a ranil Izrael. 8Nato David řekl Bohu: Velmi jsem zhřešil, že jsem to udělal. Nyní odejmi, prosím, vinu svého otroka, neboť jsem jednal velice bláznivě. 9Hospodin promluvil ke Gádovi, Davidovu vidoucímu: 10Jdi a promluv k Davidovi: Toto praví Hospodin: Předkládám ti tři věci. Vyber si jednu z nich, kterou ti mám udělat. 11Gád přišel k Davidovi a řekl mu: Toto praví Hospodin: Vyber si: 12Tři roky hladu nebo tři měsíce být ničen svými protivníky, kdy by stíhal meč tvých nepřátel, anebo tři dny Hospodinova meče a moru v zemi, kdy by Hospodinův anděl působil zkázu po celém území Izraele. Nyní se rozhodni, co mám odpovědět tomu, kdo mě poslal. 13David Gádovi odpověděl: Jsem ve veliké tísni. Kéž padnu do Hospodinovy ruky, neboť jeho slitování je velké. Jenom ať nepadnu do ruky člověka. 14Hospodin uvedl na Izrael mor a padlo z Izraele sedmdesát tisíc mužů. 15Bůh poslal do Jeruzaléma anděla, aby ho ničil. A když ničil, Hospodin to viděl, litoval toho zla a řekl andělu, který působil zkázu: Dost. Nyní odtáhni svou ruku. A Hospodinův anděl se zastavil u humna Ornána Jebúsejského. 16David pozvedl oči a uviděl Hospodinova anděla, jak stojí mezi zemí a nebem a v ruce má tasený meč, vztažený nad Jeruzalémem. David i starší přikrytí pytlovinou padli na svou tvář. 17David řekl Bohu: Což jsem neřekl já, aby byl sečten lid? Já jsem zhřešil a spáchal velké zlo. Ale tyto ovce, co provedly? Hospodine, můj Bože, ať je tvá ruka proti mně a proti domu mého otce, ale na tvůj lid nedopadne rána.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: